Zdravotnícke či plynové komory?

Autor: Janka Štefková | 14.3.2013 o 10:36 | (upravené 14.3.2013 o 10:47) Karma článku: 8,83 | Prečítané:  2661x

3.časť 16A. SLK: Štát nás poveril vážnymi úlohami, pričom štát (ide o prenesenú funkciu štátu) nám na ne neprispel ani cent. A ešte navyše reguluje poplatky za vedenie registra, takže členovia doplácajú na nečlenov. B. Reakcia zdravotníkov: 1. Štát poveril komory zaregistrovaním, vedením registra, vedením a zhodnotením sústavného vzdelávania zdravotníkov. Nič viac, nič menej. Keďže registrácia je jednorazový úkon, ktorý trvá orientačne 20 minút, za ktorý majú komory zaplatené,  adekvátne zo zákona k času vynaloženej práce (nedá nám nepripomenúť -  Komora fyzioterapeutov a komora MTP, tie za 20 minút jednej registrácie zdravotníka zarobili 2000.- SK cash, v rozpore so zákonom a na 8000 zdravotníkov??) Čo sa týka vedenia registra, poniektoré komory svojich členov od ročného poplatku, týkajúceho sa aktualizácie registra oslobodili, čo je v poriadku. Nečlenovia si za aktualizáciu platia 4.- eurá, napriek tomu, že sme vyzývaní komorami, že pred koncom 5. roka máme zaslať doklady o vzdelávaní a komory to spracujú naraz. Tak im to vyhovuje.

 

1. Otázka znie, za čo vlastne platíme aktualizáciu registra, ak sa v ňom

14

údaje nemenia až koncom 5. roka??? Za čo platia zdravotníci 4.- eura ročne?? Jediné, čo nám z toho vychádza je, že platíme počítačovú zásuvku k sieti. Celé obdobie sa nerobí v registri nič, mimo tých pracovníkov, ktorí si sami nahadzujú kredity elektronicky. Opätovne spravia prácu za komoru zdravotníci. A k vedeniu, teda aktualizácii registra zdravotníka ešte jedna poznámka, ak si zdravotník platí ročne aktualizáciu registra, má právo za svoje peniaze dostať automaticky raz za rok výpis (emailom s registračným číslom), koľko kreditov ku koncu roka má, respektive koľko mu komora uznala. A tak sa vie každý zariadiť, prípadne si v žiadosti na komoru vykonzultovať dôvody, prečo mu ktorú aktivitu komora neuznala. A hlavne nebude v strese, že ho komora postaví pred hotovú vec. Na konci vzdelávacieho obdobia, kedy nám reálne môže hroziť to najdôležitejšie STRATA ZAMESTNANIA. Za naše peniaze máme pravo byt informovaní. Suma 4.- eurá je plne adekvátna, k službám ktoré komory poskytujú v samotnom vedení registra.

3. Hodnotenie sústavného vzdelávania.

Komory sústavne prezentujú zainteresovaným, aký je to náročný, zložitý, ťažký a  zodpovedný proces. Ako je samozrejme finančne a hlavne                             nepredstaviteľne časovo náročný.

Skúsme v skratke poukázať napr. na sestry: Priebežne počas piatich rokov si samé nahadzujú kredity za aktivity a podrobnosti. Koncom 5. roka navštívia Inštitút (komorovú funkcionárku) vo svojom regióne, ktorá s vážnosťou, aká panuje na Americkej ambasáde (tam to berieme), skontroluje potvrdenia, tie sa zašlú do centra Komory. Poplatok za zhodnotenie tohto preťažkého a pravážneho aktu je riadne spoplatnený a je majetkom komory. Zákon stanovuje poplatok 10.- EUR, ktorý je plne adekvátny. Nájdu sa však aj komory, ktoré si tvoria zo zákona SR svoje zákonníky. Uvedieme napríklad Komoru sestier, ktorá má v materiáloch prístupných na webovej stránke dve ceny. Hodnotenie pre člena komory za 10.- EUR a zhodnotenie vzdelávania pre nečlena za 100.- EUR. O tom by vedeli sestry rozprávať svoje. Prezidentka nepochopila, že zákon nerozdeľuje zdravotníckych pracovníkov na členov a nečlenov.

Zákon je jasný a čitateľný a výpalné 100.- EUR je vážny paragraf (úmyselné bezdôvodné obohatenie). Prezidentka SKSaPA sa rada prezentuje početnou základňou registrovaných sestier, číslo 50 000 znie skvelo. Ale,

15

ak má  zhodnotiť vzdelávanie, tak prezentácie pre kompetentných vyznievajú prinajmenšom sťažujúco (koľko veľa práce, pretože až 50 000 sestier).

Je potrebné zhodnotiť. Skúsme jednoduchú matematiku, 50 000 sestier krát 10.- EUR zákonných = sume 500  000.- EUR =15 000 000 korún - pekná suma. Takže vyplakávať skutočne nie je namieste. Nehovoriac o tom, že gro práce si sestry urobia!!!

Podobnú taktiku zvolila komora SKIZP, ktorá na svojom sneme 17.4.2010 schválila za zhodnotenie sústavného vzdelávania pre členov poplatok 10.- EUR (zákonom) a nečlenov 50.- EUR. Bravúrne.

Ako to nazvať???? Necháme na kompetentných! A nočná mora funkcionárov komôr???

Zákon nestanovil, čo s tými zdravotníkmi, ktorí neprešli vzdelávaním!!! Vysokú pokutu???

Pevne veríme, že zákon jasne stanoví kompetentných pre ( preskúšanie) zdravotníka, ktorý nesplnil záverečné hodnotenie. Máme dosť vážnych a kompetentných inštitúcií na tento záverečný akt. Zamestnávateľ, UDZS a pod. za žiadnych okolností nie súkromná organizácia, akou stavovské komory sú.

17.A. Komora SAPA:

Komory by mali mať dosah na všetkých zdravotníkov  a mali by slúžiť na ochranu verejnosti. Komora nemá možnosť dohliadať na dodržiavanie podmienok výkonu povolania.

B. Zdravotníci – komore SaPA. Zdravotnícke komory by nemali nikdy dostať moc a surovo oklieštiť dospelých, odborne vzdelaných zdravotníkov. Komory nemajú čo dohliadať na dodržiavanie podmienok výkonu povolania. Nie je to ich kompetencia. Na to sú určené inštitúcie, ktoré zodpovedne a odborne tieto svoje právomoci využívajú  a plnia si tým povinnosti, ktoré im určil štát (zamestnávatelia, VÚC, ÚDZS a pod.). Nežiadajte, čo Vám neprináleží!! Toto je ďalšia absurdita, ktorou poukazujete na nutnosť povinného členstva.

18.A. Komory – Chcú väčšie právomoci

- poukazujú na to, že pri nepovinnom členstve komora, ako orgán, nemôže konať a postihovať nečlenov. Komory chcú tieto kompetencie, aby mohli

16

robiť praktickú kontrolu, mohli sa vyjadrovať k etickej stránke výkonu povolania a aby za svojich členov mohli byt zodpovedné.

B. Zdravotníci - komorám: Funkcionári všetkých komôr, hlavne SKSaPA chcú právomoci, aby mohli vojsť do nemocníc, zdravotníckych zariadení a mohli robiť praktickú kontrolu, ale to je jeden veľký nezmysel a nedomyslený výrok, ktorý má poukázať na dôležitosť a nutnosť samotných komôr. Zdravotnícki pracovníci plne zodpovedajú svojim zamestnávateľom, ÚDZS, MZ SR a verte, že je to postačujúce. A čo sa týka etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, tak doporučujeme funkcionárkam (samoštúdium), pri nedodržaní, voči nám vznesie zamestnávateľ  disciplinárne konanie, eventuálne okamžite rozviaže pracovný pomer. Je totiž plne kompetentný.

.

19.A Stavovské komory

Súčasný zákon  vytvára právny rámec komôr, nerešpektuje odlišnosti jednotlivých povolaní a nedáva komorám žiadne kompetencie, iba povinnosti. Privítali by sme povinné členstvo, či väčšiu participáciu na veciach týkajúcich sa výkonu ich povolania.

B. Zdravotníci - Komory vyhlasujú, že dostali len povinnosti a žiadne kompetencie. Sme presvedčení, že viesť a zhodnotiť sústavné vzdelávanie zdravotníkov je náročné, ako poukazujú sústavne funkcionári komôr v médiách a preto je postačujúce pre komory zdravotníckych pracovníkov, aby sa venovali špeciálne tejto jednej oblasti. Všetkým je jasné, že bažia po moci a preto podsúvajú POVINNÉ ČLENSTVO. Samozrejme bažia aj po väčších kompetenciách:

- Či sa jedná o vyššie vzdelávanie - čo jednoznačne patrí LF, SZU a pod.

­- Zabezpečovania a hodnotenia úrovne poskytovaných zdravotníckych služieb, to samozrejme spadá pod zamestnávateľov.

- Dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti - UDZS

- Finančne ohodnotenie zdravotníkov – MZ SR, zamestnávateľ.

- Pravne poradenstvo na právnikov, poskytujú telefónne informácie.

- Kolektívne zmluvy a zastúpenia v širokej škále patria odborom zamestnancov.

Takže nám všetkým zdravotníkom z tohto vyplýva, že kompetencie sú jasne rozdané a podotýkame plne fungujú.

17

20.A SLK:

Komory, ako garanti odbornosti a etiky výkonu povolania budu vydávať rozhodnutia o splnení podmienok na zavedenie systému kvality. Komory, ako garanti odbornosti a etiky výkonu  povolania, budú vydávať rozhodnutia o splnení podmienok personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení.

B – Odpoveď  zdravotníkov: Tak na toto vyhlásenie naozaj niet odpovede. Snáď len za zmienku stoji fakt, že strážiť si svoje povolania a kompetencie musia všetci. Pretože komory a ich funkcionári zastrešia všetko -  MZ SR, UDZS, ZAMESTNÁVATEĽOV, ZÁKONODARCOV!!!

POVINNÉ ČLENSTVO PRE ZDRAVOTNÍKOV znamená vážnu stratu práv, slobôd a istôt.

Perly funkcionárov komôr a komôrok po Slovensku:

1. Členovia majú bezplatné vzdelávanie. Zdravotníci: NEMAJÚ

2. Členovia majú bezplatné právne poradenstvo.     NEMAJÚ (tel. kontakt poradia)

3. Zdravotníci sú za povinné členstvo, prezidentka   MTP NIE SÚ - LOŽ!

4. Nečlenovia využívajú  výhody komôr. NEVYUŽÍVAJÚ - LOŽ!

5. Prezidentka SaPA - Nečlenovia sa dožadujú práv členov. ZAVÁDZAJÚCE!

6. RK MTP ROŽŇAVA - Za účasť na akcii mimo našej komory strhneme polovicu kreditov.  ÚŽASNÉ - MAJÚ SNÁĎ NOVÝ ZÁKON?? odpor. právnické minimum.

7. KOMORA SKIZP - prezidentka TRECHOVÁ - zdravotníci sa bránia povinnému členstvu.

Komory by mali byt nastavené tak, aby bola česť a atraktívne byť členom, respektíve povinne registrovaným.  VEĽKÝ  POTLESK!

8. RADA komory MTP (2010) Sťažnosti ohľadom vrátenia 66-eurových položiek (za registráciu zdravotníkov), prestal sa vyberať 2009?? (pán HRBAN).

66-eurové poplatky vybrané nad rámec zákona komorou medicínsko-technických pracovníkov bolo potrebné vrátiť poškodeným. Keďže sa jedná o miliónové sumy v korunách.

18

Keďže sa komora MTP predstavuje, ako stavovská, morálna, etická, dúfame, že prehodnotí svoje amorálne postupy a vráti všetky peniaze za registrácie svojim zastupujúcim profesiám, ktoré zastrešuje. Však, p. Prezidentka??? Okolo 7 000 zdravotníkov čaká!

9. Komora sestier - RADA SkSaPA zaslala zamietavé stanovisko k vzdelávaniu sanitárov a asistentov.

Skutočne kolegiálne a vysokoprofesionálne, Vážené funkcionárky. Je snáď pod úroveň podieľať sa na vzdelávaní  týchto dvoch profesií??

Práve tieto dve profesie fungujú, ako pravá ruka sestry. Keď si vezmú dovolenku sanitári, sestry sa hádžu od zúfalstva, pretože sú pre nich nenahraditeľná pomoc.

Ale o tom by mala vedieť svoje prezidentka komory. Veľmi hanebné stanovisko, úbohé.

10. Prezidentka SaPA sama o sebe (web.komory): „Som prezidentka, sestra, čiastočne novinár, právnik, ekonóm, vyjednávač, diplomat ...“

Bude vhodné, ak bude dodržiavať svoje kompetencie! Bude vhodné, ak zaškolíte svoje funkcionárky po celom Slovensku, ktorým chýba slušnosť, pokora, právnické minimum, flexibilita a rozhľad. Tu treba začať v prvom rade.

11. KOMORA MTP, ale aj ostatné. Je nutné a dôležité novelizovať vyhlášku MZ SR 366/2005 o kritériach vzdelávania!!!!! A to v spôsobe uznávanie potvrdení o účasti na vzdelávacích akciách. NASLEDOVNE!!! :

- Z miestnych seminárov (vrátane oddielenských) - (35 percent)

- Z regionálnych seminárov (35 percent)

- Z celoslovenských a medzinárodných (30 percent)

Zdravotníci: Vážené funkcionárky komôr si neuvedomujú, že sme na Slovensku, že naše platy pokryjú mesačne čo sa dá. Prezidentky sústavne apelujú na poslancov a MZ SR naše nízke príjmy, ale cenzúrovať vzdelávacie aktivity a zadávať kritériá, ktoré jednoznačne znamenajú len  získať účastníkov na svoje vzdelávacie aktivity, konferencie a snemy po Slovensku. Treba trocha reálne uvažovať, aj keď funkcionárky už na zmeny nepracujú, my zdravotníci áno. V zamestnaní pracujeme personálne na doraz, takže zúčastňovať sa aktivít mimo zamestnávateľa a regiónu je pre nás neprípustné. Nekolegiálne je, že toto všetko vo vedení komôr vedia. ŽIADAME SLOBODNÝ VÝBER AKTIVÍT VZDELÁVANIA, vo svojom voľnom čase a za naše vlastné financie.

19

12. Komora SaPA - Delegáti snemu sa uzniesli, že komora podá na MZ SR návrh na zvýšenie poplatku za aktualizáciu údajov v registri na sumu naviac 30.- EUR.

Komora SaPA zvyšuje členské pre sestry z 19.- EUR  ročne na 30.- EUR.

Ešte nestihol vyschnúť atrament, ktorým pán prezident podpísal začiatkom roka 2012 zákon 62 pre sestry a už rýchlosťou svetla vedenie komory sestier zdvihlo poplatky. Vlna nevôle spôsobila, že sestry začali sťahovať z internetu žiadosti o ukončenie členstva.

Ale funkcionárky sa okamžite vynašli a použili staré známe tlaky, tlaky o pripravovanom povinnom členstve, ktorým budú sestry, ktoré vystúpia z členstva nanovo tvrdo platiť (30.- EUR – zápisné!).

Odkiaľ tá istota, odkiaľ tá drzosť???

13. NIE!!!! Takto zareagovala komoristka sestier a PA na zdravotnú

sestru, ktorá je na čiastočnom invalidnom  dôchodku a dovolila si položiť otázku, či by nemohla mať zľavu na členskom poplatku. Nie, neprípustné. Empatická odpoveď pre invalidnú kolegyňu.

Takže pravú tvár, kolegialitu, etiku, morálku, snahu, srdečnosť a empatiu, toto všetko by sme na komorovom poli hľadali skutočne márne. Zdravotník verzus komora je rovnocenný partner, kým to tak na Slovensku nefunguje je povinným členstvom zdravotnícky pracovník vážne ohrozený a hodený doslova cez palubu.

14. Komora SKzT má v cenníku mimo iného poplatok 3,40 eura za stratu času!!!!!!!?????

Bizarné a trúfalé. Čo tým poplatkom funkcionári SKzT mysleli, na webe nekonkretizujú. „Strata času za sekundu?“

15. Komora ortopedických technikov:  „Odkiaľ viete, že VI. chirurgický kongres má vysokú úroveň?“ Opýtal sa prezident komory  na otázku, či uzná  kredity za Spoločnosť SLS.

Zdravotníci: Aká blbá otázka, taká blbá odpoveď prezidentovi. Keď prebehol  v septembri v Košiciach VI. Chirurgický kongres, tak logicky z toho vyplýva, pán prezident, že prebehol aj 5. ročník, 4., 3., 2. a prvý. Odtiaľ vieme , že Chirurgický kongres a všetky ostatné aktivity pod záštitou SLS sú na vysokej odbornej úrovni.

20

Čo potrebujú zdravotníci?

1. Plniť si slobodne a zodpovedne úlohy vyplývajúce zo zákona 578/2004

2. Ponechať dobrovoľné členstvo v stavovských zdravotníckych organizáciách. Dobrovoľné členstvo, ako zásadnú prioritu pre slobodné uplatnenie našich práv a slobôd, ktoré nám garantuje Ústava SR.

3. Výšku finančných poplatkov ponechať výlučne v kompetencii zákonodarcu.

4. Zapracovať do zákona 578/2004 o sústavnom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka, slobodnú voľbu výberu odbornej aktivity sústavného vzdelávania, naprieč celým medicínskym priestorom.

5. Pre komory zdravotníckych pracovníkov by malo zo zákona prioritne platiť dodržiavanie zákonom určeného organizátora, ktorého sú povinné akceptovať a nediktovať mu podmienky.

6. Ponechať naďalej v platnosti zákon 578/2004 o sústavnom vzdelávaní, slobodnú voľbu výberu úrovne vzdelávacej aktivity. Voľný a slobodný výber aktivity – oddielenskej, nemocničnej, mestskej,  krajskej a celoslovenskej.

7. Zapracovať do tzv. Komorového zákona, aby sa za súčasť obnovovania si odborných vedomostí zdravotníckych pracovníkov v rámci sústavného vzdelávania, akceptovali a hodnotili odborné prednášky so zdravotníckymi témami pre študentov ZŠ, SŠ. Riaditelia škôl oceňujú osvetu pre študentov s medicínskou tématikou.

8. Zákonom 578/2004 stanovená jednotka na hodnotenie vzdelávania je kredit. Jeden kredit predstavuje 60 minút vzdelávacej aktivity. Žiadame ohodnotiť jednotku 1 kredit  sumou 1.- EUR. Hodnota 1 eura je priamo úmerná jednej hodine odbornej aktivity. Denný limit pridelenia kreditov za aktivitu konkretizuje zákon 578/2004, najviac možnosť pridelenia 7 kreditov za celodennú vzdelávaciu akciu.

7.- euro celodenne za vzdelávanie je primeraná a slušná suma pre                      zdravotníckych pracovníkov vzhľadom k tomu, že si to plne hradia sami.               Podobné cenové relácie majú v konečnom dôsledku aj zamestnanci                   UVZ, čo veľmi oceňujú. Finančné možnosti zdravotníkov sú verejne                      známe a preto zdravotníci nie sú schopní pokrývať poplatky vyrúbané                 komorami svojvoľne.

21

Za všetky zdravotnícke profesie (nečlenov) spracovali zdravotníci od Tatier k Dunaju.

Spracované:

- z webových stránok komôr

- zo zdravotníckych novín

- z Webnovín

- z vyhlásení funkcionárov v médiách

- Fikcia či skutočnosť?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo robiť, ak sa covidom nakazíte po prvej dávke očkovania?

Druhú dávku by ste mali dostať do 42 dní.

Dobré ráno

Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom

Ako vyzerá vakcinácia na Slovensku.

Komentár Petra Schutza

Keď vedenie štátu mentálne nestíha

Riziko, že "kontinuálny skríning" situáciu zhorší, nie je zanedbateľné.


Už ste čítali?